Riikliku järelevalve raames teostab AJN audiitorettevõtja kvaliteedikontrolli (edaspidi KVK). Korrapärane KVK viiakse läbi sagedusega kord kuue aasta jooksul, st kõik audiitorettevõtjad on vastava perioodi raames vähemalt üks kord kontrollitud. 

KVK käigus on AJN-i eesmärgiks kontrollida osutatud audiitorteenuse õigusaktidele ning nende alusel kinnitatud standarditele või antud juhenditele ja soovitustele vastavust.

KVK tulemuste pinnalt annab AJN alljärgneva hinnangu ostutatud audiitorteenuste kvaliteedi kohta:

  1. audiitorteenuse kvaliteet vastab nõuetele - ROHELINE
  2. audiitorteenuse kvaliteedis esinesid vähemolulised rikkumised, täiustamine nõutav - KOLLANE
  3. audiitorteenuse kvaliteedis esinesid olulised rikkumised, täiustamine nõutav - ORANŽ
  4. audiitorteenuse kvaliteet ei vasta nõuetele, oluline täiustamine nõutav - PUNANE

KVK võib jääda ka läbimata. Seda oludes, kui kvaliteedikontrolli töörühmal oli temast mitteolevatel põhjustel takistatud vajalike kvaliteedikontrolli protseduuride sooritamine või eksisteerisid sellised piirangud, mis ei võimaldanud põhjendatud kindlusega kontrollida audiitorteenuse vastavust õigusaktidele ning nende alusel kinnitatud standarditele või antud juhenditele ja soovitustele.

Menüü