Audiitortegevuse järelevalve läbiviimisel juhindub AJN eelkõige järgnevatest seadustest:

Audiitortegevuse seadus (RT I, 21.11.2020, 2)
millega sätestatakse muuhulgas:
  • audiitortegevuse õiguslikud alused;
  • vandeaudiitorile ja vandeaudiitorite ühingule esitatavad nõuded;
  • vandeaudiitori ja vandeaudiitorite ühingu tegevuse õiguslikud alused ja vastutus;
  • auditi ja ülevaatuse kohustus, auditikomitee tegevuse alused ning siseaudiitorite õigus kutsetegevuseks;
  • Audiitorkogu õiguslik seisund, pädevus ja vastutus, samuti tegevuse ja töökorralduse ning rahastamise alused;
  • vandeaudiitorite, vandeaudiitorite ühingute ja Audiitorkogu üle järelevalve teostamise alused;
Haldusmenetluse seadus ( RT I, 13.03.2019, 55 ) - audiitortegevuse seadusega ette nähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades audiitortegevuse seaduse erisusi.
Menüü