Audiitortegevuse järelevalve läbiviimisel juhindub AJN eelkõige järgnevatest seadustest:

Audiitortegevuse seadus (RT I, 17.11.2017, 25) - millega sätestatakse muuhulgas:
  • audiitortegevuse õiguslikud alused;
  • vandeaudiitorile ja vandeaudiitorite ühingule esitatavad nõuded;
  • vandeaudiitori ja vandeaudiitorite ühingu tegevuse õiguslikud alused ja vastutus;
  • auditi ja ülevaatuse kohustus, auditikomitee tegevuse alused ning siseaudiitorite õigus kutsetegevuseks;
  • Audiitorkogu õiguslik seisund, pädevus ja vastutus, samuti tegevuse ja töökorralduse ning rahastamise alused;
  • vandeaudiitorite, vandeaudiitorite ühingute ja Audiitorkogu üle järelevalve teostamise alused;
Haldusmenetluse seadus (RT I, 25.10.2016, 5) - audiitortegevuse seadusega ette nähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades audiitortegevuse seaduse erisusi.
Menüü