Audiitortegevuse järelevalve nõukogu

Audiitortegevuse järelevalve nõukogu (edaspidi AJN) ülesandeks on korraldada järelevalvet avalikes huvides ning võtta meetmeid audiitortegevuse arengu eelduste loomiseks, vandeaudiitori kutsetegevuse kvaliteedi saavutamiseks ja selle kaitsmiseks. 

AJN on viie- kuni seitsmeliikmeline haldusorgan, kes täidab kooskõlas avalike huvidega talle seadusega pandud ülesandeid.

Muudatused seadusandluses (01.09.2017) tagasid Audiitorkogu kahe organi (kutse ja AJN-i) vahelise selge funktsioonide lahususe. Sellest juhindudes on AJN-i rolliks riikliku järelevalve teostamine (sh tegevuslubade ning kutse andmine ja võtmine; eksami korraldamine; kvaliteedikontrolli korraldamine; distsiplinaarmenetluse läbiviimine; uurimine (mh Audiitorkogu tegevust puudutavas); Eesti esindamine Euroopa Komisjonis seoses audiitortegevuse järelevalvega; jms, mis on eelkõige loetletud AudS §-s 124).  

Kutse rolliks on eelkõige nende ülesannete täitmine, mida kutseosalised läbi üldkoosoleku määravad ja AudS ette näeb (eelkõige AudS § 115), mh täiendusõppe korraldamine.

Rahandusministeeriumi pädevus ja ülesanded on määratletud AudS §-s 123, millest olulisemad on järelevalve teostamine siseaudiitorite üle, registri pidamise korraldamine ja haldusjärelevalve Audiitorkogu üle.

Menüü