Audiitorkogu liikme kutseühenduse sisese distsiplinaarmenetluse alustamise aluseks on uurimise või kvaliteedikontrolli tulemused, Rahandusministeeriumi ettekirjutus või muu dokument või info, mis annab alust arvata, et Audiitorkogu liige on pannud toime distsiplinaarsüüteo.

Distsiplinaarsüüteod on AudS-is sätestatud Audiitorkogu liikme kohustuse süüline täitmata jätmine või mittenõuetekohane täitmine, Audiitorkogu liikme tegevust reguleerivate muude õigusaktide, samuti järelevalvenõukogu otsuste täitmata jätmine või mittenõuetekohane täitmine.

Distsiplinaarkaristusena on AJN-il õigus määrata menetlusalusele isikule noomitus, rahatrahv või rahatrahv koos täiendavale kutseeksamile suunamisega. Rahatrahvi suurus jääb vahemikku alates 200 eurost kuni 32 000 euroni.

Mõistetud distsiplinaarkaristused kantakse vastutava isiku audiitortegevuse registris olevale registrikaardile ja avaldatakse käesoleval veebilehel alamlehel KARISTUSED.

Menüü