Vandeaudiitor on isik, kes on sooritanud arvestusala eksperdi kutseeksami raamatupidamise ja vandeaudiitori eriosa, kellele AJN  otsusega on antud vandeaudiitori kutse ning kes on andnud vande.
 
Vandeaudiitori kutse taotlemiseks peab olema täidetud audiitortegevuse seadusest tulenevad nõuded hariduse ja töökogemuse osas.
 
Vandeaudiitori ja raamatupidamise eriosa jagunevad alamosadeks ning need omakorda 8 erinevaks kutseeksami mooduliks. Kutseeksami sooritused võetakse vastu mooduli tasemel.
 
Eesti finantsaruandluse standard (EFS)
Rahvusvahelised finantsaruandluse standard (IFRS)
Rahandus ja juhtimine (R&J)
Arvestusala õigus (AÕ)
Vandeaudiitori kutsetegevuse standard- üldosa (VKS üld)
Vandeaudiitori kutsetegevuse standard – (VKS-ISA)
Vandeaudiitori õigus (VÕ)
Isikuomaduste hindamise essee (IH)

Avaliku sektori vandeaudiitori kutse saamiseks tuleb täiendavalt läbida Riigi- ja haldusõiguse (RHÕ) moodul.
 
Moodulite lõikes tasude määrasid näeb ATR-ist klikates konkreetsel moodulil. Raamatupidamise ja vandeaudiitori eriosade tasu on kokku 525 eurot.  

Kutseeksamitasu tunnustamise sobivustesti korraldamise ja vastuvõtmise eest on 650 eurot.

Vandeaudiitori eksami erinevaid mooduleid on võimalik sooritada vähemalt üks kord kuus. AJN avaldab iga järgmise aasta eksami ajakava, koha, tasud jm eksamitega seotud olulise info hiljemalt kaks kuud enne vastava eksami või muutuse toimumist.  Eksam on elektrooniline ja see viiakse läbi Rahandusministeeriumi arvutiklassis (Suur-Ameerika 1).

Moodulid koosnevad kas ainult küsimustest või küsimustest ja ülesannetest või essee puhul etteantud teemadel kirjutamisest. Moodulid on erineva ajalise pikkusega tulenevalt moodulis olevate küsimuste/ülesannete arvust. Kõik moodulite küsimused ja ülesanded ning essee teemad on avalikud ning kättesaadavad audiitortegevuse registris.
 
Eksamit viib läbi ning hindab AJN poolt määratud eksamikomisjon.
 
Vandeaudiitori kutse taotlemisel on oluline tutvuda järgmiste regulatsioonide ning juhistega.
 
Audiitori kutse saamist ja eksamit puuduv üldregulatsioon:
Eksamile registreerimisel:
Eksamiks õppimisel:
Eksamil olles:
Menüü