Kvaliteedikontrolli eesmärgiks on kvaliteedikontrollile allutatud isiku kontrolliperioodil osutatud audiitorteenuse õigusaktidele ning nende alusel kinnitatud standarditele või antud juhenditele ja soovitustele vastavuse kontrollimine. Audiitorettevõtjate üle teostatav kvaliteedikontroll peab tagama mõistliku kindluse selles, et osutatav audiitorteenus vastab nõutavale kvaliteedile ning on järgitud relevantseid eetikanõudeid.

Kvaliteedikontrolli korraldab AJN. Kvaliteedikontrolli läbiviimist reguleerib AudS ja kvaliteedikontrolli kord.

Kvaliteedikontrolli viiakse läbi audiitorettevõtja, avaliku sektori üksuses töötava vandeaudiitori ja kolmanda riigi registreeritud vandeaudiitori suhtes.

Kvaliteedikontrolli käigus:

  • Kontrollitakse audiitorettevõtja kvaliteedikontrollisüsteemi, sh näiteks andmeid juhtkonna hoiakute ja tegevuste, eetikanõuete järgimise, sõltumatuse käsitluse, muu äritegevuse ja muu ärialase tegevuse suhte kohta audiitorteenusega, samuti kliendi aktsepteerimise protseduuride rakendamise, täiendõppe korralduse, teiste audiitorite ja ekspertide töö kasutamise, tegevus- ja läbipaistvusaruannetes sisalduva, kliendilepingu tasu käsitluse ning kvaliteedijuhtimise kohta.
  • Kontrollitakse valikuliselt audiitorettevõtja poolt teostatud töövõtte, et selgitada nende vastavus kutsestandardites kehtestatutele.

Kvaliteedikontroll lõpetatakse järelevalvenõukogu otsusega, millega loetakse see läbituks või jääb läbimata. Kvaliteedikontroll jääb läbimata, kui kvaliteedikontrolli töörühmal oli temast mitteolevatel põhjustel takistatud vajalike kvaliteedikontrolli protseduuride sooritamine või eksisteerisid sellised piirangud, mis ei võimaldanud põhjendatud kindlusega kontrollida audiitorteenuse vastavust õigusaktidele ning nende alusel kinnitatud standarditele või antud juhenditele ja soovitustele. 

Läbitud kvaliteedikontrolli korral teeb AJN, sõltuvalt kvaliteedikontrolli tulemustest audiitorettevõtja poolt osutatud audiitorteenuse vastavuse kohta õigusaktidele ning kutsetegevuse standarditele ühe alljärgneva otsuse:

  • audiitorteenuse kvaliteet vastab nõuetele (roheline);
  • audiitorteenuse kvaliteedis esinesid vähemolulised puudused, täiustamine nõutav (kollane);
  • audiitorteenuse kvaliteedis esinesid olulised puudused, täiustamine nõutav (oranž);
  • audiitorteenuse kvaliteet ei vasta nõuetele, oluline täiustamine nõutav (punane).

Audiitorteenuse kvaliteedi jätkuva parandamise eesmärgil peavad audiitorettevõtjad, kelle poolt osutatud audiitorteenuse kvaliteet hinnatakse tulemusega „oranž“ või „punane“, esitama AJN-ile kvaliteedikontrollis tuvastatud rikkumiste juurpõhjuste analüüsi koos meetmete ja nende rakendamise ajalise plaaniga. AJN hindab meetmete asjakohasust ja eesmärgipärasust ning otsustab nende kehtestamise. AJN-il on õigus kontrollida meetmete täitmist.

Kvaliteedikontrolli maksimaalseks sageduseks on kuus aastat, mis tähendab, et iga audiitorettevõtja peab kuue aasta jooksul vähemalt ühe korra kvaliteedikontrolli läbima. Avaliku huvi üksustele audiitorteenuseid osutavatele audiitorettevõtjatele rakendub sagedus kolm aastat. Juhul kui audiitorteenuse kvaliteedis esinevad puudused, kvaliteet ei vasta nõuetele või kvaliteedikontroll jääb läbimata, suurendab AJN kvaliteedikontrolli läbiviimise sagedust. Audiitorteenuse kvaliteedis tuvastatud korduvate ja oluliste puuduste korral algatab AJN audiitorettevõtja tegevusloa kehtetuks tunnistamise menetluse.

Kvaliteedikontrolli tulemuste kohta avaldatakse informatsioon audiitortegevuse registri vahendusel ning osaliselt ka käesoleva kodulehe kaudu.

Menüü