AJN võib Audiitorkogu või Audiitorkogu liikme ja kolmanda riigi registreeritud vandeaudiitori tegevust iseseisvalt uurida, et selgitada, avastada, korrigeerida või vältida AudS-is sätestatud nõuetele mittevastavat tegevust. Uurimise võib AJN alustada mis tahes informatsioonile tuginedes, kui on põhjendatud kahtlus, et vastavat tegevust on vaja uurida. Uurimismenetluse läbiviimise eesmärgiks on tuvastada AudS-is või selle alusel kinnitatud õigusaktides sätestatud nõuetele mittevastav tegevus.

Kaebuse menetlust alustab AJN piisavalt motiveeritud, st väidetavalt toime pandud rikkumiste tunnuste kirjelduse ja põhjendusega, kaebuse alusel. Kaebuse menetlemise eesmärgiks on selgitada välja kaebusega seotud asjaolud.  
 
Kaebus peab sisaldama vähemalt: 
  • kaebuse esitamise kuupäeva; 
  • kaebuse esitaja nime, posti- või e-posti aadressi ja sidevahendite numbreid; 
  • õigusrikkumise tunnustele vastava teo piisavalt põhjalikku kirjeldust ja põhjuseid, miks kaebuse esitaja on seisukohal, et Audiitorkogu liige või organ on pannud toime õigusrikkumise tunnustele vastava teo; 
  • kaebuse esitaja teavitust selle kohta, kas talle teadaolevalt on kaevatavas asjas pooleli või lõppenud mõni menetlus (nt kohtu- või süüteomenetlus); 
  • võimalusel kaebuse põhiseisukohti tõendavad dokumendid.
Kaebuses märgitud asjaoludele tuginedes otsustab AJN, kas alustada kaebuse menetlust või mitte. AJN võib vajadusel paluda kaebajalt andmete täpsustamist.

Kaebuse- ja uurimismenetlus on konfidentsiaalne, mistõttu AJN ei avalda kaebajale ega teistele menetlusvälistele isikutele informatsiooni menetluse käigu ega sisu kohta. Küll aga, rikkumise tuvastamise korral, võtab AJN kasutusele asjakohased meetmed, et rikkumine kõrvaldada ning edaspidiselt ennetada.
 
 Rikkumisest teavitamine 
Menüü