Annika Kütt / 18.12.2020

Ringkonnakohus ei rahuldanud OÜ Audiitorbüroo Õnne Kurvet ja Õnne Kurvet taotlust tühistada halduskohtu otsus

Tallinna Ringkonnakohus otsustas 16.12.2020 jätta rahuldamata OÜ Audiitorbüroo Õnne Kurvet ja Õnne Kurvet apellatsioonkaebuse ja halduskohtu otsuse muutmata.

Ringkonnakohus leiab oma otsuses, et AJN-i otsuses toodud järeldused on põhjendatud nii konkreetsete töövõttude lõikes kui ka kogumis Audiitorettevõtja teenuse kvaliteedile hinnangu andmisel. Ringkonnakohus selgitab, et AJN-i kohustus ei ole kontrolli käigus teostada uut auditit, vaid kontrollida audiitori esitatud materjalide põhjal, milliste protseduuride rakendamise või tõendite põhjal on audiitor oma järeldusteni jõudnud ning audiitori töö on kontrollitav üksnes juhul, kui see on nõuetekohaselt dokumenteeritud. Ringkonnakohus jõuab oma analüüsis järeldusele, et antud juhul ei ole audiitori töö kõigis aspektides kontrollitav, sest puudub nõuetekohane dokumentatsioon.  

OÜ Audiitorbüroo Õnne Kurvet ja Õnne Kurvet kaebuse aluseks oli AJN-i 23.04.2019 otsus, millega lõpetati OÜ Audiitorbüroo Õnne Kurvet kvaliteedikontroll tulemusega „punane“ – audiitorteenuse kvaliteet ei vasta nõuetele, oluline täiustamine nõutav ning tunnistati Audiitorbüroo tegevusluba kehtetuks ja võeti vandeaudiitor Õ. Kurvetilt ära vandeaudiitori kutse. Eelnevalt oli OÜ Audiitorbüroo Õnne Kurvet ja Õnne Kurvet esitanud Tallinna Halduskohtule kaebuse AJN 23.04.2019 otsuse tühistamiseks. Tallinna Halduskohus jättis kaebuse rahuldamata.

Jaga artiklit:
Menüü