Annika Kütt / 28.08.2019

AS Deloitte Audit Eesti kvaliteet ei vasta kõrgeimatele nõuetele

Audiitortegevuse järelevalve nõukogu (AJN) tegi 27.08.2019 otsuse, millega hindas 2018/2019 kvaliteedikontrolli läbinud AS Deloitte Audit Eesti kvaliteedi hindega “kollane”, ehk audiitorteenuse kvaliteedis esinesid vähemolulised puudused, täiustamine nõutav. AJN tuvastas Deloitte kvaliteeti hinnates töövõtu, mille puhul ei olnud järgitud määrust EL 537/2014. Ehk avaliku huvi üksuse puhul olid jäänud nõuetekohaselt hindamata sõltumatust ohustada võivad asjaolud, eelkõige, kas Deloitte üleüldse võis vastavale ettevõttele auditi teenust osutada, kuna oli varasemalt osutanud ka muid teenuseid. Tegu oli audiitorteenuse ühe aluspõhimõtte olulise rikkumisega.

Samuti tegi AJN AS-le Deloitte Audit Eesti distsiplinaarkorras trahvi summas 10 000 eurot. Seda põhjusel, et rikutud oli määruse 537/2014 nõudeid, eelkõige oli osutatud keelatud auditivälist teenust. Samuti oli kliendile esitatud ebatäpseid andmeid ning rikutud oli ka eetikakoodeksi nõudeid.

AJN-i esimees Siim Tammer: „AJN on tuvastanud Deloitte varasemas kvaliteedis puudused, mis tingivad selle, et Deloitte kvaliteeti ei saa hinnata kõrgeimatele nõuetele vastavaks ning oluline oli rakendada rahatrahvi summas 10 000 eurot. Senises järelevalvepraktikas pole varem BIG4 ettevõtte kvaliteeti selliselt alandatud. Loodan, et Deloitte teeb sellest protsessist omad järeldused ja on tuvastatud puudustega juba tõsiselt tegelenud.“ Samuti rõhutas Tammer, et: „Audiitorteenuse kvaliteet Eestis on hea ja sellised kaasused pigem muudavad seda veelgi tugevamaks. Järelevalve kindlasti teeb kõik, et audiitorettevõtete ja vandeaudiitorite töö ka edaspidi oleks ühtlasel kõrgel tasemel.“

 

AJN on sõltumatu järelevalveorgan, kelle ülesanne on korraldada järelevalvet avalikes huvides ning võtta meetmeid audiitortegevuse arengu eelduste loomiseks, vandeaudiitori kutsetegevuse kvaliteedi saavutamiseks ja selle kaitsmiseks. Täpsemalt on AJN-i kohta kirjas kodulehel www.ajn.ee 

AJN-i üheks kohustuseks on viia läbi audiitorettevõtete kvaliteedikontrolle, seda iga-aastaselt kinnitatud kvaliteedikontrolli valimile. AJN annab kvaliteedikontrolli lõppedes audiitorettevõtte kvaliteedile hinnangu kas „roheline“ - audiitorteenuse kvaliteet vastab nõuetele; „kollane“ - audiitorteenuse kvaliteedis esinesid vähemolulised puudused, täiustamine nõutav; „oranž“ - audiitorteenuse kvaliteedis esinesid olulised puudused, täiustamine nõutav või „punane“ - audiitorteenuse kvaliteet ei vasta nõuetele, oluline täiustamine nõutav. 2018/2019 läbiviidud kvaliteedikontrollide tulemused on leitavad AJN-i kodulehelt https://ajn.ee/kvaliteet/2018-2019


Loe lisaks Äripäeva artiklit "Järelevalve leidis tippbüroos Delotte rikkumisi" või Postimehe artikleid "Tippaudiitor rikkus ise reegleid" ja "Karistada saanud tippaudiitor: tõlgendasime reegleid erinevalt".
Jaga artiklit:
Menüü