Annika Kütt / 25.09.2020

Algas kohtuvaidlus KPMG-ga

KPMG Baltics OÜ on esitanud 11.09.2020 kohtusse nõude tühistada AJN-i otsus, millega KPMG kvaliteeti alandati hindele “kollane”, ehk eksisteerivad teatavad puudused, mis vajavad täiustamist.

KPMG esitas kohtule ka taotluse peatada esialgse õiguskaitse korras talle antud „kollane“ hinnang, kuna KPMG hinnangul rikub see tema mainet ja vähendab konkurentsivõimelisust sektoris. Kohus jättis 25.09.2020 määrusega KPMG vastavasisulise taotluse rahuldamata ja nõustus seisukohaga, et avalikkuse huvi käesoleval juhul on kaalukam.

AJN-i esimees Siim Tammer: „Kohtuvaidlus KPMG-ga on alanud ja minu hinnangul on selgelt avalikes huvides, et sõltumatu järelevalve poolne hinnang audiitorettevõtte kvaliteedile jääb avalikuks isegi siis, kui see mõneti võib riivata KPMG õigusi kohtuvaidluse ajal. AJN on käesolevas asjas tuvastanud puudusi, mida sellise suurusega audiitorettevõttes olla ei tohiks.“

Kohtuvaidluse järgmises etapis esitab AJN oma seisukohad KPMG kaebusele ja kohus määrab istungi toimumise.

  

Selgituseks

AJN tegi 09.06.2020 otsuse, millega lõpetas KPMG Baltics OÜ korralise kvaliteedikontrolli tulemusega „kollane“, ehk audiitorteenuse kvaliteedis esinesid vähemolulised puudused, täiustamine nõutav. Samuti otsustas AJN algatada distsiplinaarmenetluse, kuivõrd kvaliteedikontrolli tulemused annavad alust arvata, et KPMG on toime pannud distsiplinaarsüüteo. Lähiajal teeb AJN ka distsiplinaarasjas otsuse.

AJN tuvastas KPMG korralise kvaliteedikontrolli raames kontrollitud töövõttudes erinevaid rikkumisi, millest olulisemad puudutavad teenuse osutamist avaliku huvi üksusele. KPMG on rikkunud otsekohalduva määruse (537/2014) nõudeid kahes olulises episoodis: (i) KPMG auditeeris avaliku huvi üksust oludes, kui oli varasemalt osutanud vastavale ettevõttele määrusega keelatud auditivälist teenust – ehk KPMG ei oleks tohtinud sellistes oludes auditit teha, ning (ii) KPMG ei järginud auditiväliste lubatud teenuste puhul määruses kehtestatud korda – enne auditi tegemist ei hinnanud nõutavalt auditi tegemise lubatavust.

Varasem pressiteade on kättesaadav siit: https://ajn.ee/uudised/ajn-alandas-kpmg-kvaliteedi-kollaseks


Jaga artiklit:
Menüü