Annika Kütt / 10.06.2020

AJN alandas KPMG kvaliteedi “kollaseks”

AJN lõpetas 09.06.2020 toimunud koosolekul KPMG Baltics OÜ korralise kvaliteedikontrolli tulemusega „kollane“, ehk audiitorteenuse kvaliteedis esinesid vähemolulised puudused, täiustamine nõutav. Samuti otsustas AJN algatada distsiplinaarmenetluse, kuivõrd kvaliteedikontrolli tulemused annavad alust arvata, et KPMG on toime pannud distsiplinaarsüüteo.

AJN tuvastas KPMG korralise kvaliteedikontrolli raames kontrollitud töövõttudes erinevaid rikkumisi, millest olulisemad puudutavad teenuse osutamist avaliku huvi üksusele. KPMG on rikkunud otsekohalduva määruse (537/2014) nõudeid kahes olulises episoodis: (i) KPMG auditeeris avaliku huvi üksust oludes, kui oli varasemalt osutanud vastavale ettevõttele määrusega keelatud auditivälist teenust – ehk KPMG ei oleks tohtinud sellistes oludes auditit teha, ning (ii) KPMG ei järginud auditiväliste lubatud teenuste puhul määruses kehtestatud korda – enne auditi tegemist ei hinnanud nõutavalt auditi tegemise lubatavust.

AJN-i esimehe Siim Tammer´i hinnangul: „On tegu audiitori kutsetegevust puudutavate oluliste alusnõuete rikkumistega. Audiitoritel on ühiskonnas täita tähtis roll – tagada kvaliteetse auditiga ettevõtluskeskkonna aus ja läbipaistev toimimine. Kui audiitor ise ei järgi talle endale sõltumatuse ja objektiivsuse kaitseks seatud nõudeid, on tegu olulise rikkumisega.“ Nimelt sätestab määrus loetelu nendest keelatud auditivälistest teenustest, milliseid avaliku huvi üksusele auditi teenust osutav audiitor enne auditit osutada ei tohi (nt auditeeritava juhtimist või otsuste tegemist puudutavaid teenuseid, üldist õigusnõustamise teenust, auditeeritava üksuse aktsiate reklaamimist jne), kui ka need auditivälised teenused (nt maksunõustamine, maksusummade arvutamine jne), mida võib osutada vaid juhul, kui on järgitud määrusega kehtestatud erikorda enne auditi tegemist. KPMG paraku kontrollitud avaliku üksuse auditi puhul osundatud kehtestatud korda ei järginud. AJN-i esimees Siim Tammer: „AJN-i tänane otsus omab signaalina mõjutusi kogu sektorile, tagades paremini ausalt toimiva, läbipaistva ja tervel konkurentsil põhineva audititeenuse. Audiitorettevõtetel on oluline läbimõeldumalt ja selgemalt hinnata, kas ja millistel tingimustel otsustatakse osutada nii auditivälist kui auditi teenust. Möönan, et vahest on vaja lihtsalt suuremat meelekindlust, et loobuda kas auditivälisest või auditi tööst“ 

Loe lisaks Äripäevast "Järelevalve leidis tippaudiitorbüroos KPMG rikkumisi" ja Postimehest "Järelevalve leidis KPMGs rikkumisi, firma kavatseb otsuse vaidlustada".  

Selgituseks:

Audiitortegevuse järelevalve nõukogu (AJN) on Audiitorkogu sõltumatu järelevalveorgan, kelle ülesanne on korraldada järelevalvet avalikes huvides ning võtta meetmeid audiitortegevuse arengu eelduste loomiseks, vandeaudiitori kutsetegevuse kvaliteedi saavutamiseks ja selle kaitsmiseks (www.ajn.ee). Alates 2017. aastal jõustunud seaduse muudatustest on audiitortegevuse järelevalve eraldatud Audiitorkogu kutse poolest, ehk piltlikult öeldes ei tee vastavast ajast alates vandeaudiitorid enam enda üle järelevalvet. Sellest muudatusest alates on AJN oluliselt muutnud sõltumatu järelevalve korraldust, asetanud fookuse olulistele ja/või ebaeetilistele ning korduvatele rikkumistele ning asunud rakendama rikkujate osas asjakohaseid meetmeid. AJN-i hinnangul on audiitortegevuse turg vastavast ajast muutunud oluliselt läbipaistvamaks ja usaldusväärsemaks ning paranenud on nii konkurents kui auditite kvaliteet.


Jaga artiklit:
Menüü