Annika Kütt / 01.02.2021

Tegevusaruande tulude klassifitseerimise uurimise käigus olulisi rikkumisi ei tuvastatud

AJN viis 2020. aastal läbi uurimismenetluse audiitorettevõtja tegevusaruandes raporteeritud tulude klassifitseerimise õigsuse kontrollimiseks. Uurimisel lähtuti nii audiitortegevuse seaduses (edaspidi AudS) kui ka „Tegevusaruande ja läbipaistvusaruande koostamise, esitamise ja avaldamise korras“ (edaspidi Kord) sätestatud nõuetest tegevusaruande tulude klassifitseerimisel. Nimelt AudS § 44 defineerib, mis on vandeaudiitori kutsetegevus (audiitorteenus) ning mis on muu ärialane tegevus. AudS § 22 lõige 1 sätestab muu äritegevuse valdkonnad ja AudS § 76 lõikes 5 on sätestatud, et audiitorühingul ei või olla tegevusala, mis ei ole audiitorteenuse osutamine või muu äritegevus. Lisaks kehtestab AudS § 157 lõige 3 reeglid tegevusaruande koostamiseks ning Kord koos lisadega täpsustab detailsemalt tegevusaruande koostamise nõudeid. 

Uurimise all oli valim audiitorettevõtjatest, kelle 01.07.2018-30.06.2019 tegevusperioodi tulud ületasid 100 000 eurot, kel oli läbipaistvusaruande esitamise kohustus ning nende tegevusperioodi 01.07.2018-30.06.2019 tegevusaruanded. Uurimismenetluse tulemusel AJN tegevusaruannete tulude klassifitseerimisel olulisi eksimusi ei tuvastanud. 

Küll aga tuvastati uurimise käigus, et audiitorettevõtjad tõlgendavad erinevalt Korras sätestatud nõudeid, mistõttu tegi AJN vastavalt audiitortegevuse seaduse § 115 lõike 3 punktile 6 Audiitorkogule ettepaneku Korra ülevaatamiseks ja vajadusel muutmiseks ning täpsustamiseks.

Jaga artiklit:
Menüü