Annika Kütt / 18.12.2020

Tallinna Ringkonnakohus jättis rahuldamata OÜ KL Partners ja Ksenia Lukkaneni apellatsioonkaebuse

OÜ KL Partners ja Ksenia Lukkanen esitasid Tallinna Ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse sooviga tühistada 15.11.2019 halduskohtu otsus, millega jäeti rahuldamata kaebaja taotlus tühistada AJN-i  06.11.2018 otsus , millega loeti tuvastatuks audiitorettevõtja distsiplinaarsüütegu ning karistati teda noomitusega.

Ringkonnakohus apellatsioonkaebust ei rahuldanud ega muutnud Halduskohtu otsust ning jäi seisukohale, et AJN on teinud õiguspärase otsuse ja selle tühistamiseks ei ole alust. Sh leidis Ringkonnakohus, et audiitorettevõtja on rikkunud kutsetegevuse standardeid, jättes teostamata nõuetekohased protseduurid valmidusastme meetodi rakendamisel või jätnud need nõuetekohaselt dokumenteerimata, mistõttu puudub piisav tõendusmaterjal, et raamatupidamise aruandes ei esine olulist väärkajastamist. Ringkonnakohus ütles muu hulgas, et AJN-il peab olema võimalik järelevalvemenetluses kontrollida, kas ja millises ulatuses on audiitor arvestanud temale varasematest töövõttudest teatavaks saanud asjaolusid ning see on võimalik vaid juhul, kui kõik asjakohased materjalid, sh varasematest töövõttudest pärinevad dokumendid, on arhiveeritud kontrollitava töövõtu kausta.


Jaga artiklit:
Menüü