Annika Kütt / 04.01.2021

Kutse kohtulahendid

AJN võtab, lisaks Audiitorkogu liikmete üle järelevalve teostamisele, meetmeid audiitortegevuse arengu eelduste loomiseks. Üheks selliseks meetmeks on AJN-i kodulehele lisatud kataloog KOHTULAHENDID, kuhu lisame järgemööda vandeaudiitorite ja audiitorettevõtjatega seotud kohtulahendeid, aitamaks mõista audiitortegevusega seotud ning kohtupraktikas kinnistunud regulatsioone ja põhimõtteid ning vandeaudiitorite kutse avaliku huviga seotud vastutust.

Vandeaudiitorid, tegutsedes nii era- kui avalikes huvides, omavad olulist rolli majanduskeskkonna usaldusväärsuse suurendamisel, osutades nii kindlustandvat kui seonduvat kutseteenust (audiitorteenust), samuti nõustades, koolitades ja osutades ekspertteenuseid. Laiem avalikkus peaks saama tugineda vandeaudiitorite arvamustele ja aruannetele neid põhjendatult usaldades. Nõuetekohase audiitorteenuse osutamisega aitab audiitor kaasa kõigi vandeaudiitorite hea maine ja usaldusväärsuse säilitamisele.

Vandeaudiitorid on oma töös kohustatud järgima rahvusvaheliste kutsetegevuse standardite nõudeid. Üheks selliseks standardiks on vandeaudiitoritele kohalduv kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeks, kus on sätestatud kutseliste arvestusekspertide eetika põhiprintsiibid. Eetikakoodeksis sätestatud põhiprintsiibid on ausus, objektiivsus, kutsealane pädevus ja nõutav hoolsus, konfidentsiaalsus ning kutsealane käitumine. Väga olulisel kohal on vandeaudiitori sõltumatuse printsiibi rakendamine. Need põhimõtted määravad kutselistelt arvestusekspertidelt oodatava käitumise standardi.

Esimeseks kohtulahendiks, mille oleme avaldanud, on Harju Maakohtu 22.02.2019 otsus (tsiviilasja number 2-15-12922). Nimetatud kohtumenetluse asjaolude kohaselt määras kohus pankrotis oleva ettevõtte maksejõuetuse tuvastamise aja ja põhjuste väljaselgitamiseks ekspertiisi ning ekspertiisi tegemine tehti ülesandeks vandeaudiitorile Sergei Tšistjakov. Kohtuotsuse kohaselt jääb kohtule selgusetuks, miks on vandeaudiitor Sergei Tšistjakov otsustanud ekspertiisi tegemise käigus eirata vahekohtu otsust ning on asunud hoopis teisele seisukohale. Kohus leiab, et selline eksitus, kas tahtlik või mitte, näitab Sergei Tšistjakovi pinnapealset suhtumist temale antud ülesandesse. Lisaks märgib kohus, et vandeaudiitori Sergei Tšistjakov arvamus põhineb mitmetel oletustel ning ebaõigetel eeldustel, mistõttu on tegemist ebausaldusväärse tõendiga ja kohus jättis selle asja lahendamisel tähelepanuta.

Jaga artiklit:
Menüü