Annika Kütt / 01.02.2021

Avaldatud on Aksella Laisaare vandeaudiitori kutse äravõtmisega seotud kohtulahend

AJN on avaldanud kodulehel kohtulahendite all Tallinna Ringkonnakohtu kohtulahendi (haldusasja number 3-17-2136), seoses Aksella Laisaare vandeaudiitori kutse äravõtmisega. Kohtuotsusest muuhulgas nähtub, et vandeaudiitori usaldusväärsust iseloomustavad nii vandeaudiitori erialane kompetentsus kui ka tema tööde nõuetekohasus ja kontrollitavus.

Ringkonnakohus nõustub, et audiitortegevuse avaliku usaldatavuse üheks põhitingimuseks on seegi, et vandeaudiitorite kutsetegevus allub seaduse järgi sõltumatule ja järjepidevale kontrollile. Isegi kui apellant on hiljem rakendanud meetmeid, mis edaspidi tagavad dokumentide säilimise, siis olukorras, kus A. Laisaar ei teinud uurimismenetluse käigus mingeid nähtavaid pingutusi selleks, et võimalikult suures ulatuses taastada temalt kontrolli läbiviimiseks nõutud ja temal olema pidanud dokumentatsioon, ei saa pidada meelevaldseks järelevalveorgani negatiivset hinnangut apellandi usaldusväärsusele. Apellant ei saa enda ükskõikset suhtumist auditite dokumentatsiooni puudumisse õigustada asjaoluga, et järelevalveorgan saanuks kontrollimist vähemasti piiratud ulatuses võimaldavaid andmeid (s.o raamatupidamisdokumente) teoreetiliselt küsida ka asjaomastelt äriühingutelt või nende dokumentide hoidjatelt. AJN-i poolt dokumentide kolmandatelt isikutelt välja nõudmata jätmine ei kujuta endast ka uurimispõhimõtte rikkumist, sest järelevalvet võimaldavate andmete säilitamise ja esitamise kohustus oli apellandil endal.

Vandeaudiitori mainet ja usaldusväärsust hindab pädev haldusorgan ning seadusest ei tulene nõuet, et neis kahtlemiseks peaks olema tuvastatud klientide või äripartnerite negatiivne hinnang vandeaudiitorile ja tema tööle või vandeaudiitori tegevusest tingituna mingi kahjuliku tagajärje saabumine (nt kellegi ebaõige finantsotsuse tegemine).

Riigikohus asja menetlusse ei võtnud.

Jaga artiklit:
Menüü