Annika Kütt / 01.02.2021

Vandeaudiitori arvamuse kujunemine peab olema jälgitavalt ja kontrollitavalt dokumenteeritud

Tallinna Ringkonnakohtu kohtuotsusega (haldusasja number 3-16-394) tunnistati  FIE Indrek Kruhbergi audiitoriteenused tegevusluba kehtetuks.

Kohtuotsusest nähtub muuhulgas, et Ringkonnakohus jagab halduskohtu seisukohta, et olukorras, kus audiitortegevuse üle järelevalvet teostavatel organitel ei ole audiitorettevõtja poolt audiitorteenuse osutamise käigus koostatud ja kogutud dokumentatsiooni puudulikkuse tõttu võimalik üldse sisuliselt kontrollida auditi tulemusel tehtud audiitori järelduste õigsust, ei saa mõistlikult väita, et ettevõtja rikkumised ei olnud olulised või olid üksnes formaalsed. Audiitori arvamuse kujunemine peab olema jälgitav ja kontrollitav, mis omakorda eeldab vältimatult auditi protseduuride ulatuslikku dokumenteerimist. Protseduurireeglite täitmine on audiitortegevuse lahutamatu osa ning omab iseseisvat funktsiooni audiitorteenuse avaliku usaldatavuse ja ühtlase kvaliteedi tagamisel. Seda kinnitab juba ainuüksi asjaolu, et audiitortegevuse valdkonnas on töötatud rahvusvahelisel tasandil välja arvukalt standardeid, mis põhjalikult käsitlevad erinevaid vandeaudiitori kutsetegevusega seonduvaid küsimusi. Vastustaja ja kaasatud haldusorgan on õigesti rõhutanud, et kui audiitorteenuse osutamisel asjakohaste standardite nõudeid (sh dokumenteerimise osas) ei järgita, pole võimalik olla kindel audiitori hinnangu sisulises õigsuses, sest korrektsete järelduste tegemiseks vajalike materjalide puudumise tõttu saaks järelduse õigsus olla üksnes juhuslik.

Riigikohus asja menetlusse ei võtnud.


Jaga artiklit:
Menüü