Annika Kütt / 05.10.2020

Riigikohus tühistas rahandusministri käskkirja, millega võeti ära vandeaudiitor Kalle Lahe kutse

Rahandusminister otsustas 8.02.2017 AudS § 32 lg 4 p 3 alusel kaebajalt vandeaudiitori kutse ära võtta, kuna vandeaudiitor on kaotanud AudS § 39 lg-s 2 nõutava hea maine ja usaldusväärsuse.  Vastavasisuline järeldus tulenes Kalle Lahe poolt 2010. aastal auditeeritud Eesti Riikliku Nukuteatri tellimusel kahe Euroopa Liidu programmist toetust saanud projekti tulude ja kulude õigsust ning vastavust toetuse andmise nõuetele. Vandeaudiitor kinnitas tulude ja kulude õigsust. Audiitorfirma PKF Littlejohn LLP (PKF) tegi 2013. aastal Euroopa Komisjoni täitevasutuse tellimusel mõlema projekti auditi, mille käigus kontrolliti 63% ühe ja 70% teise projekti kuludest. 2014. aasta oktoobris valminud aruande kohaselt ei vastanud projektide deklareeritud kuludest vastavalt 14% ja 21% toetuse nõuetele. 

Riigikohus tühistas kohtuotsusega 3-17-378 rahandusministri käskkirja põhjusel, et lisaks rikkumise toimepanemise ning selle tulemusel maine või usaldusväärsuse tõsise kahjustumise tuvastamisele tuleb prognoosida ka kutsetegevuse jätkumisega kaasneda võivaid ohte (riske), sest vandeaudiitorilt võetakse kutse avalikku korda tulevikus ähvardada võiva ohu tõrjumiseks, st ohu ennetamiseks. Kutse äravõtmiseks pädeval organil tuleb ohu tekkimise võimalikkust hinnata kutse äravõtmise ajal teadaoleva teabe põhjal. Kutse äravõtmine, kui kõige intensiivsem järelevalvemeede on õigustatud üksnes juhul, kui vandeaudiitori kutsetegevuse jätkumisega kaasneda võivaid ohte ei saa maandada muude meetmetega. Vastavas kohtuasjas ei nähtunud käskkirjast, kas kaebajalt kutse äravõtmine oli ohu ennetamiseks vajalik.
Jaga artiklit:
Menüü