Annika Kütt / 08.02.2021

Audiitori varasemates töövõttudes teatavaks saanud asjaolude arvestamist peab olema võimalik kontrollida

Tallinna Ringkonnakohtu kohtulahendis (haldusasja number 3-18-2300), seoses OÜ KL Partners ja Ksenia Lukkaneni kaebusega AJN-i otsusele, millega tuvastati OÜ KL Partners ja vandeaudiitori Ksenia Lukkanen distsiplinaarsüütegu ning karistati KL Partners OÜ-d noomitusega, jäeti apellatsioonkaebus rahuldamata.

Kohtuotsusest muuhulgas nähtub, et AJN ei pea tuvastama väärkajastamise esinemist ning distsiplinaarmenetluses kordama kaebajate läbiviidud auditit, vaid vandeaudiitori koostatud dokumente aluseks võttes kontrollima, kas konkreetse auditi läbiviimisel täideti kutsestandardite nõudeid. Kui vandeaudiitor on standardeid järginud, siis on võimalik eeldada tema auditeeritud raamatupidamise aruandes (olulise) väärkajastuse puudumist. Standardite järgimata jätmise korral ei ole aga kindlust, kas väärkajastus tegelikult esineb või mitte, mistõttu raamatupidamise aruande kohta koostatud vandeaudiitori aruanne ei ole usaldusväärne.

Ringkonnakohus leiab, et AJN-l peab olema võimalik järelevalvemenetluses kontrollida, kas ja millises ulatuses on audiitor arvestanud temale varasematest töövõttudest teatavaks saanud asjaolusid. See on võimalik juhul, kui kõik asjakohased materjalid, sh varasematest töövõttudest pärinevad dokumendid, on arhiveeritud konkreetse töövõtu kausta. See puudutab ka audiitori kutsealase otsustuse õigust – selle kaalutlusõiguse kasutamine tuleb samuti dokumenteerida ja arhiveerida konkreetse töövõtu kausta, mida aga kaebajad kõnealuse töövõtu puhul nõuetekohaselt ei teinud. 

Nimetatud kaasusega väärib esiletõstmist kohtu viide 17.04.2020 määrusele, milles käsitletakse kaebajate õigust tutvuda nende kohta AJN-le esitatud kaebuse ja muude dokumentidega. Nimetatud määrusega otsustas kohus muuhulgas piirata OÜ KL Partners ja Ksenia Lukkaneni õigust tutvuda audiitortegevuse järelevalve nõukogu koosoleku protokolliga (varjamata kujul) ning audiitortegevuse järelevalve nõukogule esitatud kaebusega OÜ KL Partners ja Ksenia Lukkaneni peale ning selle kaebuse lisadega.  

Riigikohus asja menetlusse ei võtnud.


Jaga artiklit:
Menüü